TRES COUSAS QUE DEBES SABER DA PENA MOLEXA, O VAL, CONCELLO DE NARÓN (DEDICADO A MOURA QUE ALÍ SE APARECE NO DÍA DE SAN XOÁN)

Castros, dolmens, covas, ou profundos lagos son espacios cun rico folclore na Galicia, representando os lugares onde viven seres sobrenaturais que aparecen a un tempo como os seus constructores e habitantes

I- UN MONUMENTO MEGALÍTICO CON FORMA DISCOIDE, ENCABALGADO A MANTENTA,  E ORIENTADO A SAÍDA NO CICLO METÓNICO DA LÚA CHEA 

Este é o caso da Pena Molexa de O Val, Narón, un enorme penedo, non figurativo como inicialmente pensabamos, mais encabalgado a mantenta, con forma discoide, e orientado á saida da lúa chea no ano do chamado ciclo metónico.

Pen Molexa

“A Pena Molexa – así chamada polo parecido cunha  ‘molexa’ do latín mollicula, “moega [> moegha > molexa]” de ave-, enorme penedo discoide ecabalgado a mantenta, imitando a lúca chea, en O Val, Narón, é, seguramente, o primeiro gran monumento astronómico de Galicia e de Europa orientado á Ascensión da Lúa : Reve, no ano metónico. Os seus creadores descubriran que 19 anos solares equivalian a 235 ciclos lunares; período tralo cal o satélite terrestre volvía saír polo mesmo sitio e pasar polas mesmas fases nos mesmos días e ás mesmas horas. E así orientaron a Pena Molexa a ese lugar, un precioso monte cónico tralo que ese dia sae maxestosa a lúa chea, iluminando a enorme rocha – segúndo din os que presenciaron o fenómeno- cunha tenue luz de tons violeta [pódese olhar na foto de Iván Castro Ordóñez, a vista nocturna da pena confrontada a lúa chea, na p, 19 do libro O Val, A Súa Historia] cunha tenue luz de tons violeta. Así servía a Pena Molexa aos antigos habitantes de O Val: como un gran reloxo para axustar o comezo do curso lunar co solar.

A Pena Molexa foi un punto importante en época precristiá do camiño de peregrinación (Pena Graña) ao lugar máis septentrional e occidental e das Partes Extremas de Gallaecia, o Cabo *Kaballion da Antigüidade, considerado en xeografía mítica irlandesa a Punta de España, hoxe o Cabo Prior e Os Cabalos, lugar de inflexión na navegación atlántica da ruta de Bretaña.

A pena Molexa, concentrando posiblemente a maior cantidade de lendas de mouros por centímetro cadrado de Galicia,  nunca se cristianizou. Si o fixo outro santuario próximo relacionado, con a Pena Molexa, có culto  á lúa,  e o mesmo ‘Camiño de Peregrinación a Santiago’ antigo e documentad, tamén de orixe moi anterior ao cristianismo. A importancia deste santuario celtoatlántico, dantes da chegada ao cristianismo explica a existencia e orientación da Pena Molexa, as molestias tomadas  para construir, á beira do xa entón importante camiño de peregrinación cando menos dende o Calcolítico, xalonado de mámoas (amable comunicación de Alberto  González, alcalde de Valdoviño), o impresionante monumento megalitico. Non tiñamos falta ningunha, de invéntar o inexistente [a existencia administrativa,  non pode ser histórica]  Camiño Inglés de Ferrol a Neda, agás ganas de enredar, porque  temos documentado (Pena) por activa e por pasiva, este camiño milenario do Sol e da Lua bordeando a costa Atlántica de Europa ata o Cabo Prior e, continuando, saltando de ria en ria, ata Fisterra.

revetrasanciauge

Reve non é un deus, é, como demostrei, un épiteto composto. Re-ve significando “lúa ascendente” é epíteto da tripla Grande Deusa Nai Mater [ou Matres]. Rebe [v/b] (Pena Graña),  “Lúa Ascendente”,  habitualmente cristianiza como Santuario da Virxe da Ascención, como sucede na aba do Larouco, lugar do que procede o epígrafe ” Reve Larouco [“Lúa Ascendente = Virxe da Ascensión do Larouco”. No contexto resulta definitorio tanto que a pequena lousiña teña forma de disco canto a  particularidade de este brille de modo espectacular ao se inmerxir na auga [ presentando como contrapunto unha cor  obscura e apagada, mesmo dificultando a visión do epígrafe, cando está seca].

Bartolomé_Esteban_Perez_Murillo_021

A religião não é percebida igualmente por dous teólogos, nem por duas pessoas, nem sequer ao nível popular. Era frequente em Galiza faz [trinta] anos encontrar a pessoas de setenta e oitenta anos que sustentavam que esta ou aquela virgen estava casada com este ou aquele santo. E ainda que a catequesis obrigatória deveria ter terminado com tudo isto, existe na manifestação da religiosidad ou da piedade popular entre os feligreses das parroquias galegas, uma tendência a instituir estranhas parentelas entre seus santos e os santos dos povos e parroquias vizinhas, como o assinala Risco: “Outras veces, as irmás son detemiñadamente as imaxes, que poden sere do mesmo santo, incluso da Nosa Señora. Na leenda do Monte Faro dise que apareceron alí tres Virxes irmás; unha pidéu que a puxeran nunha parroquia do concello de Rodeiro, perto do monte Faro, que foi Santa María do Río; outra para fora do concello; e otra, que é a que está no cume do Faro, pois pidéu que a puxeran no máis outo, coa intención de ver ás súas irmás, e así o fixeron” 252. Talvez tenha sido este tipo de fenómenos os que variaram a inicial concepção monoteísta que C. JULLIAN 253 tinha da religião celta, seus iniciais presupostos imaginando ‘que as confusões entre determinados deuses galo-romanos vinha dada pela existência de um deus prerromano plurifuncional’ e que abandonando esta ideia se inclinasse: “Por uma visão da religião céltica composta de grandes divinidades amplamente adoradas que compartilhavam o culto com outras entidades de carácter mais privado e localizado, a unidade religiosa teria podido existir num princípio propugnada pelos druidas que ter-se-iam erigido em conservadores da tradição […] junto aos grandes deuses da teología oficial, coexistirían divinidades locais ou regionais de diverso tipo e, também, entidades religiosas menores de carácter privado ou familiar” 254. [ in André Pena Treba e Territorium, 109-110]

A Mater leva habitualmente epítetos compostos – ao igual que a Virxen “Estrela matutina”, “Espello da Mañán”,  “Saúde dos Enfermos”…- as veces a Mater, leva verdadeiras series de duplos epítetos compostos, así no epíteto Iccona loiminna, o primeiro composto de iccos “cabalo”, -na, “señora”, “Señora dos Cabalos”, e  Loiminna “lumiña”  *leuks “luminoso, brillante”, e *mene “A que mide”, “Mes (lunar)”, “Lúa”, con paralelos no indoeuropeo na sánskrita  Revati,   “A que brilla”  ou “luz brillante” , o mesmo que  Lúa,  do ie *Leuks-mene, a Lúa, e signo zodiacal lunar védico, como a nosa Rebe [b/v], a.irl. ‘rising moon’. Revati a  “brillante (lúa) da India Védica foi en orixe a Grande Nai e a divindade feminina máis importante [“had become the most powerful goddess of the Epic age and […] has attained the status of a Great Mother” ]. Ela testemuña a morte do Sol – explicando a orientación lunar do Santuario de Santa Comba e a súa asociación a San Silvestre (trasunto solar) e sua estancia de tres dias no Alén [Bhagavata Purana 9.3.32 relacionándose  tamén esta entrada e saida polos mitólogos indios có trasunto do Rei Herla], é [Pathya, “of the Paths”, “dos camiños”] guía de peregrinos  – e nos temos documentado un primixenio Camiño de peregrinación costeiro á morte do Sol; Revati e tamén Samhita omnisapiente, como o omnividente [equivalente ao celta, Lugh, “luminoso” -cristianizado como San Silvestre-] e politécnico paredros solar .

Aínda que existe hesitación na interpretatio das tres últimas letras- o feito é que a peza -salvada de caer polo cantil e de perderse, cando a atopei no lugar reclamado para ver o esborralle dun muro  descuberto polo temporal  [ “André” -díxome un día Calos Solha,  o pais chama por nos”] – no curto epígrafe dedicado a Reve pódese ler de modo unánime  [en dat. sg.]  Rebe Trasanci/uge,  documentando en xeografía mítica Celta, por que eu tamén teño dereito a equivocarme, a Terra de Trasancos, na estemadela do NW como lugar liminal [Trasancos, Tartares] de culto ás divindades asociadas á Lúa e ao Sol.

 

Pena Molexa Carlos Alfonzo para O Val, a Súa Histoira. Andrés Pena Graña, Michelette Harris Leschi. Fundación Terra de Trasancos Concello de Narón

Deseño de Carlos Alfonzo para o libro O Val, a súa historia [Andrés Pena & Michelette Harris, 1ª edición, abril 2016] da Cooperativa de O Val e o Concello de Narón. Niveus aurum Lunae, crocus, Solis. “É na Idade do Bronce cando o clero organizado comenzou a cobrar protagoinismo na cultura occidental. Así, mentres reis e nobres mandaban sobre os corpos e posesións dos homes, o clero facíao sobre as súas conciencias, controlando señores e vasalos. Erixiuse tamén en depositario do saber e a ciencia, tal vez porque dispuña de moito tempo libre para o pensamento e a observación. Así ete clero soubo de terminar os movimentos do sol, a lúa e as estrelas, fixando o calendario agropecuario de Europa. Dirixiron a construción dos monumentos megalíticos do Neolítico e da Idade de Bronce, templos solares e lunares, observatorios do universo ao mesmo tempo, construídos en lugares sagrados a modo de xigantescas estruturas para os que utilizaban enormes pedras. Fixeron coincidor o ano solar – de 365 días e un cuarto- e o lunar- de 345 días, dado que o mes lunar dura 29 dias e medio-, dando así ao pobo mostras do seu poder sobre o ceo, nun tempo no que as crenzas religiosas se baseaban nun deus solar e unha deusa representada pola terra e a lúa.  Consérvanse algunos de aqueles monumentos: o crómlech do Almadraque dos Almendres, en Évora, Portugal – dos derradeiros momentos do Neólítico- ou o famoso Stonehenge, en Inglaterra, dos primeiros tempos da Idade de Bronce, posiblemente contemporáneo a Pena Molexa de Galicia.  Nestas construccións, as pedras verticais complementábanse con postes de Madeira asentados en fochas. Así mediante a interpolación de lapsos temporais, os precursores dos druídas celtas conseguiron entender o mecanismo regulador dos ciclos lunares, as saídas e postas dos astros e predicir as eclipses, axustando con axuda das monumentais construccións – miles de anos antes de que , no 433 a.C. o fixese o astrónomo ateniense Metón ( considerado o precursor das observacións astronómicas exactas) as oscilacións das datas de solsticios e equinoccios en ciclos de 19 anos”.

Anos despois, descubrín que a loseta de Covas estaba adicada á lua e a Pena Lopesa estaba orientada a mantenta á saída da lúa chea no ano metónico -amén do importante folklore-,  etc.

Penso que este culto a lúa condicionou  forma e brillo da loseta,  como condicionou a orientación da ermida de Santa Comba, e a forma e a orientación e forma da Pena Molexa.  A mitoloxía comparada permítenos saber que facía en Covas a luminosa lúa, e porque có culto imposto pola nova relixión triunfante na Roma decadente foi convertida en Santa Combiña bendita chegada con San Silvestre (trasunto do Sol) na barca de pedra. E que este culto galaico inspirou logo o relato da viaxe da embarcación da prosapia Vi Corra. E sei que que o lado obscuro que lle querían dar a luminosa Reve, como meiga Santa Comba non callou “meiga serás pero enmeigar non enmeigarás”  na memoria do pobo.

Reve Trasanciuge

II-  REPRESENTA A LÚA, ORIENTASE A LÚA, MÁIS AS LENDAS DA PENA MOLEXA SON LENDAS LIGADAS Á MATER, A SOBERANÍA

Os mouros no imaxinario galego, bretón e irlandés, viven en lugares nos que os humanos non poden vivir: baixo a auga ou a terra. Ao  traballar co arado en certos sitios afondando moito nas terras, as ferramentas tropezan nos tellados das casas dos mouros e segundo contan Cuevillas e Fraguas, entón os mouros bérranlles aos labregos: Ai hom cerra o arado, non ares tan fondo que me destella-la casa (1955: 281). En irlanda por vivir eles baixo terra (os daoine sidhe ) era arriscado construír unha casa ou arar determinadas terras. En Donegal un paisano era atormentado polos daoine (mouros) que se lle aparecían pola noite dicindo “ti destruiche a nosa casa e facenda e halo pagar, halo pagar” por ter feito a súa vivenda nun terreo de mouro

escudo

“[A]Mor[ric]a, AMoura, e OMor[ic]o OMouro  -permitide-me assinalar a provável re-galegização ou enxebrismo, por coincidir o vocablo castelhano da coisa muslime-, é voz documentada (Pena) no tartésico. AMoura e OMouro -como monstramos faz anos, trassunto da tripla Mãe (Mater, Matres) seu paredros, Deus trinitario celta habitam Omurika [< *ou(p)omorika], ‘O mundo baixo o mar’, diferente ao dos humanos: assinalando Koch a voz gala Aremorica a ‘Terra do Mar” cf. o mazizo Armoricano de Bretanha]. Are Mórica, Mar Moiral, Alén, ‘Mundo baixo o mar ou terra’.

ellis

Em clave PCP, Paradigma da Continuidade Paleolítica, desde a Idade do Bronze, a A/Moura do Atlántico Celta -alheia à sangrenta invasão muslime da Península – encarna à Soberania, à Deusa Mãe, de quem as linhagens proclamam descer a mostrando as armarias como Mulher Marinha ou como Dama do Lago [caso dos Scott de Escócia, antepassados de Sir Walter Scott, e do primeiro de todos, Juan Mariño, ou dos nossos Lago]

  “O primeiro foi ũu cavaleiro boo que houve nome dom Froiam, e era caçador e monteiro. E andando ũu dia em seu cavalo per riba do mar, a seu monte, achou ũa molher marinha jazer dormindo na ribeira. E iam com ele tres escudeiros seus, e ela, quando osComo Ana Manana, a moura, filla do deus do Mar, Mananan mac Llir, adoita o aspecto de serea sentio, quise-se acolher ao mar, e eles forom tanto empos ela, ataa que a filharom, ante que se acolhesse ao mar. E depois que a filhou aaqueles que a tomarom fe-a poer em ũa besta, e levou-a pera sa casa.

E ela era mui fermosa, e el fe-a bautizar, que lhe nom caia tanto nome nem uu como Marinha, porque saira do mar; e assi lhe pôs nome, e chamarom-lhe dona Marinha.  E houve dela seus filhos, dos quaes ũu que houve nome Joham Froiaz Marinho.

Molher MarinhaE esta dona Marinha nom falava nemigalha. Dom Froiam amava-a muito e nunca lhe tantas cousas pode fazer que a podesse fazer falar. E ũu dia mandou fazer mui gram fogueira em seu paaço, e ela viinha de fora, e trazia aquele seu filho consigo, que amava tanto como seu coraçom. E dom Froiam foi filhar aquele filho seu e dela, e fez que o queria enviar ao fogo. E ela, com raiva do filho, esforçou de braadar, e com o braado deitou pela boca ũa peça de carne, e dali adiante falou. E dom Froiam recebeo-a por molher e casou com ela. [Livro de Linhagens do Conde Dom Pedro, Lisboa]

O fato de que no século XII muitas de nossas damas de alcunha se chamassem Marinha, em honra à Mulher Marinha, mãe de Juan Marinho, primeiro representante em Europa do tema mal chamado Melusino, pretendendo evocar a bela história medieval galega da Mulher Mariña –a Moura Soberana – mostra que a legitimação da linhagem, e o conceito de Soberania ‘de direito divino’, era muito importante […].

Se os galegos de Espanha e de Portugal desconhecemos a bela história medieval de Dona Marinha Que importa? A história legitimadora da linhagem galaica, ou celta, triunfou, convertida pelo poeta dinamarquês Hans Christian Andersen no conto da Sereinha. Fazendo o próprio, os franceses converteram em Melusina a Dona Marinha […].

Por último fica-me só fazer uma consideração. Os garimpeiros da mourindade não tinham facil obter seu ouro, os tomb raiders galegos corrian muito perigo, temiam, um medo muito grande, à maldição da Moura. Algo [Não sabemos que foi] lhes passou aos saqueadores duma grande necrópolis CALCOLÍTICA (SIC) em Caldas quando pondo a bom arrecado seu botim – calculado em 27 quilos de ouro- não puderam voltar a por ele. Forão executados ao ser surpreendidos mãos na massa em alguma de suas correrias? Perderão a memória? Não sabemos. Ninguém voltou recolher o escondido […].

Precisamente o pavor infundido aos violadores pela Moura – estavam mais seguros de sua existência que da paternidade dos filhos-, lhes fazia extremar as precauções quando não sucumbir a alucinações coletivas[…]”.

Viña a significar roubarlle aos mouros, aos ananos e aos xigantes, evocándoos ou conxurándoos previamente lendo e deslendo libros, grimoiros, e máxicas fórmulas, neutralizándoos para evitar que estes se enrabecharan ao ser privados do seu ouro subterráneo.

moura

Violación da mámoa de Santa Margarida, O Val. Narón por Carlos Alfonzo (asesorado por A. Pena) dentro do plan de dinamización de Ferrol Ortegal “Camiños Milenarios”

[…] Nos violadores de mámoas galegos a remota ideia do casal com a [A]Moura ainda estava presente, desde a documentação medieval ao século XIX. MARTÍNEZ SALAZAR (1909: 218-9), percebendo o valor etnográfico dos depoimentos dados ante o juiz pelos garimpeiros violadores furtivos de túmulos preocupou-se de os transcrever:

Hilario Alonso havia achado ali uma mulher descabelada [isto é com o cabelo ao ar, não oculto pelo lenço] e vestida de rraxa parda [raso cor castanho, roupas custosas como convém a uma belíssima [A]Moura], e os cabelos soltos, e isto a bocanoite […], e que trazia na mão uns poucos de cabelos [de ouro], e que lhe dixera [dissesse] que qual lhe parescia [parecia] melhor, aquilo que ela trazia na mão ou ela; e que ele lhe respondesse que ela […]: e então que ela lhe mandasse que fosse cabar [cavar] ao dito Otero [outeiro] da Mámoa de Segade e que acharia um tesouro […] 

Pese à esta rara e excepcional fealdade da [A]Moura [por ação da Igreja] –sempre, em todo tempo, se mostra no imaginário popular galego majestosa em seus modais, belíssima, leucoderma, de loiros cabelos, jovem, portando ricas joias e vestidos-, a pontual declaração destes ladrões de túmulos funerários galegos, conserva, inclusive reforçada, a memória do casal entre a Deusa Mãe e o herói morto.

Eram ladrões bons. Não como os maus de agora, que te roubam o carro, e te mandam cominatória carta te reclamando a roda de reposto. Anyway,  Gallaecia Fulget!”.

 

A PENA MOLEXA A FIXO UNHA VELLA CÓ DEDO MENIÑO

 

molexa1

O divino temor ou a reserva e afán do mundo céltico por evitar a banalização do sacro em mãos impías ou inexpertas, pôde ter sido responsável de que, ainda se praticando talvez inconscientemente no presente cristão, percebamos distantes e confusas umas crenças que pudessem em realidade nos ser muito próximas. Acrescentando esta bruma ou desconcerto nossa ignorância de que intensificando provavelmente uma deidad ou panteão único a religião celta pudesse responder no fundo quiçá, verborum inmoderatio, a uma concepção teológica ‘teista trinitaria’ vel quasi monoteísta não muito afastada da elegante, subtil, moral e enaltecida, concepção trinitaria de nosso monoteísmo Católico e Cristão, salvando claro está as distâncias. A religião não é percebida igualmente por dous teólogos, nem por duas pessoas, nem sequer ao nível popular.

Con frecuencia  a Moura Vella leva nunha soa man a pedra, e a asenta cun só dedo, ou  a leva sobre a cabeza mentres coas mans fía nunha roca. En Irlanda, e Escocia chámaselle “Vella de Bear” (Cailleach Bheara), literalmente “a que leva no seu mandil as enormes pedras” con que, din fai os dolmens e as montañas. A Vella escocesa é tamén a causante da aparición de determinados lagos, e outros accidentes naturais como a formación das Illas Hébridas.

Nalgún caso a Vella Moura e substituída por unha personaxe sacra, como sucede no caso da Pena Morcegueira (Meiras, Valdoviño) que é sostida polo dedo da Virxe e que o día que o retire e caia será a fin do mundo. Asimesmo en Verín contase que o Penedo Gordo de Fumares, foi traído pola virxe que fiaba nunha roca (Alonso Romero, 1998: 21). En Vimianzo  un penedo do monte do Cairo foi deixado pola virxe que ía polo aire fiando (Alonso Romero, 1998: 16). Outra varíante e a aparición dunha santa na pena, como se conta na Capela da Nosa Señora de Penamaior (A Capela, Coruña), ou no penedo próximo a hermida da Virxe de Cadeiras (Pinol, Sober, Lugo) onde se cría que se aparecía polas mañas a Virxe antes de ir a bañarse no río Sil (Blanco Prado, 1996: 157), tradición que sustitúe ás aparicións matutinas das mouras ocupándose do seu adorno persoal, peiteándose etc.  Nalgún casos estes lugares frecuentado polos mouros, cristianizáronse a través da colocación dun cruceiro ou a gravura dunha cruz  como na pedrafita coñecida como Pau da Vella dos montes de Buio que facía de marco entre tres concellos (Viveiro-Cervo-Alfoz) logo convertida en cruceiro (Castelao, 1950: 48) para afastar todo asomo de paganismo.

III- A TRADICIÓN DE TUMULAR O CABALEIRO CON XOIAS E UN PEITE PARA [A]MOURA -COMO O AMOSA O TESOURO DE CALDAS- FUNDAMENTA A CRENZA DA MOURA DE SAN XOÁN  ASOLLANDO O OURO. 

Entronización Real

“a Moura ou MulLer Mariña (Pena Graña), que un día, o escolleu na Trebopala para reinar; e, aguarda-o a sua morte no seu reino do Mar Moiral, ou Alén para compartir con ele o reino e seus tesouros” Entronización na Pena Molexa. Carlos Alfonzo. Para O Val, A Súa Historia (Pena &Harris 2016. Edita Cooperativa O Val. Fundación Terra de Trasancos. Concello de Narón) .

PROMPTEMAMOURASANXOAN

Para os Celtas do Atlántico (Pena 1995-9) a Vella foi unha moza dunha beleza extraordinaria que casaba co rei e envellecía con el. Xa morto. tornaba outra vez moza para casar con outro monarca (Pokorny, 1984: 74-76)  e sempre tiña un home esperando a sombra doutro. Na pena Molexa o monarca está presente convertido en pedra cos seus homes Na de San Xoan o rei e a súa hoste, recobran a forma humán e  percorren e protexen a Terra de TrasancosFuente de Cantos

Pars pro toto o inventario post mortem dos objetos depositados no túmulo do caballero, se representa nas estelas funerárias Atlánticas desde a Idade do Bronze S. XIV a.C. até o período Tardo Antigo, século VII d. C., como sucede com o espelho e o  dourado peite para a Moura ou Mulher Mariña (Pena Graña), que num dia, o escolheu na Trebopala para reinar; e, aguarda-o a sua morte no seu reino do Mar Moiral, ou Alén para compartilhar com ele o reino e seus tesouros. Mas esta tradição mantida nas heráldicas até hoje do peine e do espelho da Muller Mariña Quando nasceu? O áureo peine calcolítico de Caldas, permite intuir, sendo conservadores,  [em clave PCP] de continuidade  uma origem Neolítica.

Crenças que fizeram que a gente poderossa levasse consigo, o melhor que tinha, o ouro, para o desfrutar no Além ou no interior da câmara, alimentam o interesse pelas mámoas dos que não têm médios para subsistir.  Começando a violação ao dia seguinte do enterro (Pena 1991) e repetíndose ao longo de milénios, completaram o trabalho os construtores de lareiras para as casas dos camponeses granjeros, levando-se as pedras ou chantas da câmera, -da canteira-, dizian.

Ola e pente de ouro, seguramente, un agasallo do heroe para a Mater

O tesouro escondido de Caldas ilustra este costume documentado quando assinalando que a Terra dos Galegos é rica em ouro, prata, peles de animais selvagens e outras riquezas, dí (capítulo VII) o Códice Calixtino no S. XII,   que sobretudo é muito rica em Tesouros dos Mouros, gacis sarracenicis [sarracenos e etimoloxía popular dos mouros considerando mineria o ‘furar nas mámoas’, o abrir galerías no Além em termos de Geografia Mítica Celto-atlântica para apanhar os tesouros das raças da Mourindade.

Assim as achamos todas violadas hoje. Outras causas, actividades roturadoras e ‘mineiras’ da Idade Meia, o saque sistemático da Idade Moderna, a concentração parcelaria e os incontrolados desmontes do presente século ajudaram tambén o desaparecimento de muitas -dos períodos Megalítico, Calcolítico, Idade do Bronze e do Ferro- ficando a lembrança – como sorriso de Chesire cat- na toponímia de montes, vales e lugares

Por último chega a paleta da arqueóloga ao túmulo excavado milleiros de veces. Se sabe o conto? Ben. Não se sabe? Bem, tamén… as ortopédicas chantas sostidas no aire! converten nun unicum mundial o dolmen de Dombate – o New Grange Galaico-.

Estas actividades deixan deixam nos lacos anticos et mamolas “mámoas”, dos diplomas seu cartão de apresentação o visible buraco de violación.

GRANDE BURATO

Em 1997 o indoeuropeista galego da Sorbona Eulogio Losada Badía, creador do IGEC, apresentou num congresso na Universidade de Bretaña Ocidental, Brest -as atas publicaram-se em formato livro, seus estudos sobre o signario tartésico, concluindo que por suas carácteristicas fónicas se tratava,  sem dúvida duma língua Celta. O livro distribuído por Francia, Bretanha, Escocia e Irlanda, acordou o interesse dos lingüístas especializados nos estudos celtas. Assim o Tartésico, Celta Antiguo Común o Q-Celtic

TRES ESTELAS

Como tinha demonstrado Eulogio Losada Badía-, falado no atlântico europeu, agora decifrado por J. T. Coch, o vocábulo Laco/ Lago, Lagoa, Lago, Lagoela e derivados, assinala que alude a uma mámoa, ou a um túmulo, em celta antigo comúm tartésico: lokoon, significam ‘tumba moimento funerário, como o cisalpino lokan ‘tumba’, podendo provir do *indo-europeu *legh- “jazer”, sendo seu registro mais antigo a inscrição do Tasionos, galaico Nerio com um impressionante currículum pois não contente com dizer que ele é o primeiro ario documentado dá História (não se assustem, ari significa “nobre” – se os nazistas levantassem a cabeça!-, proclama também ser ele o primeiro herói celta, excingos, de Fisterra da Kaltia ou Galtia, isto é Galiza! O berço dos Celtas da Europa Atlântica.

romana

Romanae villae paucas fenestras habebant plateas versus, sed magnam lacunam in medio tecto ubi pluvia cadebat in impluvium

Como curiosidade o latín lacus, tumba, ou foxo com cinzas da incineração, tem também o sentido de buraco chamando-se lacunar o grande oco, a magna lacuna, no meio do teito pelo que caía a chuva no impluvium ou pequena piscina do pátio.

Hoje conhecemos a origem dos buratos de violação das mámoas, mas o imaginário dos paises celtas pensava que estes buracos,  eram como túneis comunicando nosso mundo dos vivos com o Alén, pelos que saía [A]Moura a asollar seu ouro para que conservasse o brilho. As miniaturas medievais a representam com o cabelo solto, tocando a viola, sobre á mámoa ou se olhando ao espelho e peitando o dourado cabelo cum peite de ouro.

[ MITOS E LENDAS CELTAS DE GALIZA: A MOURA E AS MATRES. Por André Pena & Joám Evans

resumo en inglés:

Linking the Trinitarian character of the Matres to the most important Mythical being of Galicia: A Moura [A. Pena], the origin of the concept of Sacred Celtic Sovereignty is explored in a lunisolar staging of the Annual Cycle [“Ana”].

[ /MITOS E LENDAS CELTAS DE GALIZA: A MOURA E AS MATRES]

Páxina en progreso. Disculpen as molestias

 

Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl

About fidalgosdenaron

André Pena, funcionario de carreira historiador, arqueólogo e arquiveiro do Concello de Narón, é doutor en arqueoloxía e historia antiga e decano do Instituto Galego de Estudos Celtas IGEC. Especializado no estudo das Relixións da Antigüidade; da Relixión Celta e a súa influencia no presente Cristián; da Mitología comparada; das Institucións Celtas e Indoeuropeas; dos Santuarios Celtas; da Orixe pagana e o presente cristián do Camiño de Santiago e de San Andrés e da Historia Antiga, Medieval e Moderna de Galiza.
Esta entrada foi publicada en ETNOARQUEOLOXÍA. Ligazón permanente.

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.